top of page
טפסים

טפסים ונהלי עבודה

:נהלי עבודה

הכנה לוועדת השמה

נהלי עבודה בחירום

נהלי עבודה נוספת מחוץ לשפ"ח

הסבר של ועד המתמחים לתלוש המשכורת

 נהלי עבודה בשעות נוספות

בקשה לקבלת החזר על השתלמויות

ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית

Please reload

:טפסים

 ויתור סודיות לקראת התערבות פסיכולוגית

הסכמת הורים לתצפית בכיתה

 טופס ויתור סודיות

הסכמת הורים לטיפול פסיכולוגי

קבלת חוות דעת מקצועית

הסכמה להשתתפות בקבוצה בהנחיית פסיכולוג/ית

בקשה לשנה נוספת בגן חובה

Please reload

bottom of page