top of page

דבר המנהלת

השירות הפסיכולוגי החינוכי פועל בכל רשות ברחבי המחוז, כאשר מבחינה מקצועית ההשתייכות שלו היא למשרד החינוך , בעוד השתייכותו התעסוקתית היא לרשות המקומית. השירות הפסיכולוגי החינוכי  ( שפ"ח ) הינו חלק מאגף שפ"י  ( שירות פסיכולוגי יעוצי ) ונועד  לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך.  מדיניות הפעלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשויות המקומיות נקבעת על ידי הנהלת אגף פסיכולוגיה בשפ"י, בשיתוף ובתאום עם מרכז השלטון המקומי והועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות ובהתאמה לצרכים המגוונים ברשויות המקומיות. מדיניות זו באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל "מתווה השירות הפסיכולוגי- חינוכי" תש"ע 8/א 2010.

השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) מהווה גורם נגיש של בריאות נפש לילדים, להורים ולקהילה, בהיותו ממוקם לצד מערכת החינוך ועוסק בנושאים של התפתחות נורמלית, כמו גם בטיפול בילדים בעלי קשיים וצרכים ייחודיים. אחד מתפקידיו המרכזיים של השירות הפסיכולוגי החינוכי הוא לאפשר לילדים התפתחות מיטבית, הן בתחום הקוגניטיבי והן בתחום הרגשי, באמצעות תמיכה בצוותי החינוך וסיוע למערכת בכללותה להיות מקום מגדל ומיטיב. לצד טיפול ברמת הפרט השפ"ח עסוק גם בהתערבויות מערכתיות כדוגמת: יעוץ למנהלים, עבודה עם חדרי מורים, פעולות לשיפור אקלים ומניעת אלימות ועוד.

השירותים הפסיכולוגים החינוכיים שותפים בועדות היגוי עירוניות וקהילתיות היוזמות, מתכננות ומבצעות  פרויקטים חינוכיים (בכל הקשור להיבטים  הפסיכולוגיים). כמו כן, השפ"ח מעורב בועדות חוקתיות כגון  ועדות השמה,וועדות שילוב. בעתות משבר וחירום השרות הפסיכולוגי חינוכי ברשות עומד לרשות הקהילה. הוא  שותף להיערכות החירום היישובית והחינוכית בכל רמות המניעה: משלב הכנת הקהילה על צרכיה השונים לשעת חרום ועד להתערבויות מערכתיות ופרטניות.

הכשרתם האקדמית והמעשית של הפסיכולוגים החינוכיים מקנה להם את היכולת המקצועית לספק שירותים פסיכולוגיים הכוללים: הערכה, התערבות, מניעה, קידום בריאות ופיתוח תוכניות לטובת הציבור אותו הם משרתים.  הפסיכולוגים החינוכיים לומדים ומתמקצעים כל העת, כאשר עומדים לרשותם רכזי פיתוח מקצועי מחוזיים וארציים בתחומי העבודה השונים.

במחוז ירושלים פועלים 21 שירותים פסיכולוגים חינוכיים ובמנח"י פועל השירות הפסיכולוגי החינוכי של ירושלים, שהוא הגדול ביותר במדינת ישראל. השפ"ח של ירושלים מחולק ל-10 תחנות הפזורות ברחבי העיר.

תפקידה המרכזי של הפסיכולוגית המחוזית הינו פיקוח מקצועי על השירותים הפסיכולוגים החינוכיים באמצעות הקנייה של מדיניות ותפיסות עבודה, בקרה של רמה מקצועית, השתלמויות והדרכות. במחוז הפסיכולוגית המחוזית שותפה לעיצוב מדיניות המחוז, בהיותה מייצגת את נושא בריאות הנפש. היא שותפה לחשיבה החינוכית בכל הנוגע לקידום מערכת החינוך כסביבה מעודדת התפתחות נפשית מיטיבית לכל באיה. כמו כן, הפסיכולוגית המחוזית משתתפת בועדות סטטוריות במחוז ובפורומים מקצועיים שונים.

את האתר המחוזי בנינו מתוך חשיבה על איגום משאבים ויצירה של מאגרי מידע לשימוש המקצועי של כל הפסיכולוגים במחוז.

האתר נגיש וזמין עבורכם ואני מזמינה אתכם לעשות בו שימוש כמו גם לתרום מהידע שלכם דרך שליחה של חומרים חדשים.

בברכת שנת פעילות מוצלחת ועבודה מהנה!

שלכם,

אורית כהן

Quotation Marks
Quotation Marks
bottom of page