top of page

התערבויות בחירום ובמשבר

Support Groups

שיח בשעת חירום

הנחיות משרד החינוך לניהול שיח לאחר חירום לאנשי מקצוע

Round Library

פתיחת שנה לאחר חירום

היערכות בתי ספר לפתיחת שנת הלימודים לאחר חירום

Office of a web design company

פגיעה באינטרנט

הנחיות לפגיעה באינטרנט במסגרת מערכת החינוך - משרד החינוך, מחוז ירושלים

Woman with Paper Mask

מחשבות והתמודדות

מחשבות מעשיות על הקורונה וההתמודדות עימה מאת פרופ' מולי להד

Hospital

מדריך לאנשי חינוך

מידע נרחב אודות התערבות באירוע חירום, תגובות, מודלים, מעגלי פגיעה, טיפול ועוד

Death Valley

בשורה מרה

עקרונות מנחים לפסיכולוג החינוכי במתן בשורה מרה לילדים / ד״ר דבי כהן 

bottom of page