top of page

תכניות חברתיות - רגשיות ברחבי המחוז

למידה חברתית רגשית (Social-Emotional Learning) נחשבת כיום חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך. לאור השינויים העולמיים, התרבותיים, החברתיים והטכנולוגיים המאפיינים את העידן הנוכחי, ישנו הכרח לטפח ולקדם מיומנויות חברתיות ורגשיות במערכת החינוך. מיומנויות SEL כוללות על-פי המודל הרווח בעולם (CASEL) חמש מיומנויות מרכזיות: מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית, ניהול מערכות יחסים וקבלת החלטות מושכלת. מיומנויות אלו תורמות להצלחה בלימודים ונמצאו בקשר ישיר לרווחת והצלחת הפרט, ובינהם תפקודו החברתי, האישי והתעסוקתי. מיומנויות SEL הן מיומנויות נרכשות, אשר ניתן ללמוד ולהתאמן בהן. המסגרות החינוכיות הן ׳מגרש אימונים׳ טבעי ונפלא לקידום מיומנויות אלו. להן תכניות שונות הקיימות ברחבי מחוז ירושלים לקידום מיומנות אלו יחד, בעזרת ובליווי צוותי החינוך:

bottom of page